Privacy statement Vereniging Jong Onroerend goed Den Haag

Algemeen

Vereniging Jong Onroerend goed Den Haag (hierna: “JOH”), gevestigd te Den Haag en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 27291899, respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website https://www.johinside.nl

In dat kader heeft JOH passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik hiervan te voorkomen. In dit Privacy Statement verstellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookie.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

JOH verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (zoals hieronder beschreven onder “wat wij met uw persoonsgegeven doen”) en die wij automatisch van u registreren doordat u onze website bezoekt (zoals uitgelegd onder “cookies” hieronder). Wat wij met uw persoonsgegevens doen

Wij registreren persoonsgegevens van u als u:

  • zich als lid inschrijft via het inschrijfformulier op onze website (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mail, kantoorgegevens, functie);
  • zich via onze website of digitale uitnodiging opgeeft voor één van onze activiteiten (naam en bij inschrijving voor de buitenlandreis uw naam, geboortedatum, geslacht, e-mail, kantoorgegevens, telefoonnummer en het nummer van uw identiteitsbewijs); via e-mail contact met ons opneemt (naam, e-mail en eventuele andere persoonsgegevens die u spontaan aan ons doorgeeft); via sociale media contact met ons opneemt (naam en eventuele andere persoonsgegevens die u spontaan aan ons doorgeeft.

De geregistreerde persoonsgegevens gebruiken wij om met u in contact te kunnen treden, om aan uw verzoek om informatie te voldoen, om u te informeren over onze activiteiten en u te berichten over onderwerpen die verband houden met uw lidmaatschap of die anderszins relevant voor u kunnen zijn.

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

  • wij uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten, daaronder begrepen uw lidmaatschap van onze vereniging;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JOH. Hieronder wordt mede begrepen het voeren van een deugdelijke en effectieve ledenadministratie en boekhouding.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

JOH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet JOH hieraan.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw lidmaatschap. Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens binnen een bekwame tijd worden verwijderd, tenzij het bewaren van deze persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de afwikkeling van verplichtingen uit hoofde van uw lidmaatschap die nog doorlopen na de beëindiging, waaronder de verplichting om uw contributie te voldoen voor het lopende jaar bij niet tijdige opzegging. In dat laatste geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u nog enige verplichting heeft tegenover JOH die nog niet (geheel) is voldaan.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

JOH neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

JOH kan derden inschakelen voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals onder meer dienstverleners op het gebied van websitebeheer, hosting, automatische softwareverlening, sociale media, financiële-, administratieve- of fiscale ondersteuning en/of verzekeringen. Ook kan JOH uw persoonsgegevens met haar zusterverenigingen delen (zie website welke verenigingen dat zijn) of als JOH hiertoe verplicht is op grond van wetof regelgeving dan wel indien wij hiertoe in een specifiek geval verplicht zijn op grond van een uitspraak van een gerechtelijke instantie.

Voor zover derden onder onze verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken, zien wij erop toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten wij verwerkersovereenkomsten indien vereist met hen.

Omdat JOH derden inschakelt voor haar verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, omdat de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), draagt JOH er in voorkomend geval zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming waarborgen.

Cookies

De website https://www.johinside.nl/ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat die u gebruikt om onze website te bezoeken worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Bezoekgegevens website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens worden deze gegevens gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Dit kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek sturen aan: info@JOHinside.nl

Klachten

Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid van JOH, een klacht hebben over één van de onderwerpen geregeld in dit privacy statement, dan stellen wij het op prijs deze klacht eerst aan ons te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om uw klacht met u te bespreken. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer: 0900-2001201.